Tuyển dụng lập trình viên C#

- Có hiểu biết về các nền tảng sau : C#, Windows Forms, Devexpress. Website ASP.NET Cơ sở dữ liệu SQL Server.

 • 804
 • Tuyển dụng

Tuyển dụng lập trình viên C#

- Có hiểu biết về các nền tảng sau : C#, Windows Forms, Devexpress. Website ASP.NET Cơ sở dữ liệu SQL Server.

 • 754
 • Tuyển dụng

Tuyển dụng lập trình viên C#

- Có hiểu biết về các nền tảng sau : C#, Windows Forms, Devexpress. Website ASP.NET Cơ sở dữ liệu SQL Server.

 • 1990
 • Tuyển dụng

Tuyển dụng lập trình viên C#

- Có hiểu biết về các nền tảng sau : C#, Windows Forms, Devexpress. Website ASP.NET Cơ sở dữ liệu SQL Server.

 • 2109
 • Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 5 / 2018

- Có hiểu biết các nền tảng sau : C#, ASP.Net MVC, ASP.Net API. Có kiến thức về: HTML/CSS, JavaScript, AngularJS, Ajax, Json, Cơ sở dữ liệu : MS SQL Server

 • 2081
 • Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 7 / 2017

- Có hiểu biết các nền tảng sau : C#, ASP.Net MVC, ASP.Net Web API - Có kiến thức về: HTML/CSS, Javascript, Jquery, AngularJS - Cơ sở dữ liệu : MS SQL Server

 • 2133
 • Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 5 / 2017

- Có hiểu biết các nền tảng sau : C#, ASP.Net MVC, ASP.Net Web API - Có kiến thức về: HTML/CSS, Javascript, Jquery, AngularJS - Cơ sở dữ liệu : MS SQL Server

 • 2277
 • Tuyển dụng
Zalo